Menu Close

Syndrom Sjukdom

Ovanliga diagnoser – Socialstyrelsen

Om olika syndrom Syndrom se

Bartters syndrom och Gitelmans syndrom – Socialstyrelsen

Syndrom Sjukdom
Crouzons syndrom – Socialstyrelsen

Syndrom Sjukdom
von Hippel-Lindaus sjukdom – Socialstyrelsen

Sjukdomen förekommer främst hos tidigare friska tonåringar och yngre vuxna. Hjärtat kan också påverkas, ibland allvarligt. Samma individer drabbas vanligen också av allvarliga depressioner men symtom på depression kan även förekomma i maniska perioder. Sjukdom/tillstånd. Crouzons syndrom är ett tillstånd som hör till gruppen medfödda kraniofaciala missbildningssyndrom. Man skiljer på två olika grupper av sjukdomen: Sjögrens syndrom kan uppträda som en separat sjukdom och kallas då primärt Sjögrens syndrom. Vad jag menar är bara att själva syndromet ofta inte är en sjukdom, men att syndromet kan innehålla till exempel ett hjärtfel, då är hjärtfelet en sjukdom, men inte själva syndromet. Syndromen är närbesläktade, men symtomen varierar mycket. Du som har bipolär sjukdom behöver söka vård eftersom sjukdomen kan göra att du ibland mår mycket dåligt. Crigler-Najjars syndrom typ II (CNII, även kallat Arias syndrom) Mycket sällsynt, ärftlig sjukdom där en eller flera exonmutationer i UGT1A1 (samma gen som är påverkad vid GS) föreligger. Sjukdomen beskrevs först av Lemierre i The Lancet 1936. En annan vanlig beteckning på dessa syndrom är funktionella besvär eller symtom. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa begrepp som många gånger är väldigt vaga och förvirrande? Är det verkligen viktigt att särskilja på dem för oss som är drabbade. Trots att man upplever dessa kroppsliga besvär så kan besvären inte (helt) förklaras av en känd medicinsk sjukdom efter noggrann medicinsk undersökning. Syndrom är alltså samlingsnamnet för ett antal symtom som är typiska för en viss sjukdom, men syndromet är inte själva sjukdomen …. Bartters syndrom finns i fyra olika varianter, typ1-4. Däremellan kan du må bra och leva som vanligt. Tumörerna kan vara godartade (benigna) eller elakartade (maligna) och utvecklas ofta på flera ställen i vävnaderna.

Syndrom Sjukdom
Oslers sjukdom – Socialstyrelsen

Turners syndrom beror på att det saknas en liten del av arvsmassan. Behandlingen beror på symtomen och består ofta av. Detta innebär att om en av föräldrarna har sjukdomen, det vill säga har en normal gen och en förändrad (muterad) gen, är sannolikheten för såväl söner som döttrar att få sjukdomen 50 procent. Bipolär sjukdom. Sjukdomen kallas även för manodepression och innebär att man i perioder är antingen manisk eller deprimerad. Aspergers syndrom. Personer som har Aspergers syndrom kan ofta upplevas som ouppfostrade eller oförskämda. Klassiskt brukar man dela in sjukdomen i primärt SS och sekundärt SS. Behandlingen består av olika typer av läkemedel. Det är allt annat än svartvitt. Patienter med Münchhausens syndrom kan vidta extrema åtgärder för att simulera kroppsliga sjukdomar, vilket kan leda till verklig sjukdom. Resultatet är en betydligt lägre enzymaktivitet och sämre bilirubinkonjugeringsförmåga än vid GS. Sjögrens syndrom är mycket vanligare hos kvinnor än män. Men symtomen varierar och kan vara olika starka. Det vanligaste symtomet är kronisk, ihållande hosta, medan astma är mer sällsynt. Barn med Crouzons syndrom föds med annorlunda huvudform och missbildningar av ansiktsskelettet som beror på att skallbenens sömmar sluts för tidigt. Prognosen beror mycket på vilken del av kranskärlen är påverkad och hur snabbt behandlingen har påbörjats. Prader-willis föreningen i Sverige är till för dig som lever med eller kring Prader-willis syndrom. Kunskapsdatabasen är inte en förteckning över alla ovanliga sjukdomar och tillstånd.

Sjukdomen finns kvar hela livet, men det finns behandling som lindrar besvären. Information om diagnoser som inte finns med här kan till exempel finnas i …. Guillain-Barrés syndrom är en väldigt ovanlig sjukdom som ger mer eller mindre motorisk svaghet och känselnedsättning i kroppen. Sjukdom/tillstånd. Bartters syndrom och Gitelmans syndrom är två ärftliga sjukdomar som innebär att njurarnas förmåga att hantera kroppens saltbalans påverkas. Typ 1, 2 och 4 innebär svår sjukdom. Du kan få behandling som hjälper dig att må bättre. Om man har Aspergers syndrom märks det framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Crohns sjukdom är en sjukdom som orsakar inflammation i mag-tarmkanalen, oftast i tunntarmen och första delen av tjocktarmen. Vanliga symtom är diarré, magknip efter maten och att gå ner i vikt. Sjukdomen går inte över, men med behandling kan du leva i stort sett som vanligt. Skillnaden mellan syndrom och sjukdom är att syndrom är ett antal symtom som är typiska för viss sjukdom och en sjukdom är ett tillstånd som gär att man inte fungerar optimalt. Bipolär sjukdom (även bipolärt syndrom eller manodepressiv sjukdom) är en svår psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani. Sjögrens syndrom är en sjukdom som brukar gå i så kallade skov. Det innebär att man blir bättre och sämre i perioder. Autistiska människor har bidragit till ett skifte i synen på autismspektrumstörningar som komplexa syndrom snarare än sjukdomar som måste botas. [85] Företrädare för detta synsätt förkastar idén att det finns en ‘idealisk’ sammansättning av hjärnan och att varje avvikelse från normen är patologisk. Cirka 40 % av patienterna med hypereosinofilt syndrom utvecklar sjukdom i lungorna. Andningsbesvären kan bero på eosinofil infiltration i lungorna med efterföljande fibros, hjärtsvikt eller …. Sjögrens syndrom (SS) är en autoimmun systemsjukdom som företrädelsevis drabbar kroppens exokrina körtlar, såsom saliv- och tårkörtlar. Dessa blir inflammerade med sänkt funktion och torrhet i framförallt mun och ögon som följd. Besvären kan variera från lindriga symtom som halsbränna till kraftiga symtom som förlamning. Prognosen för patienter med Münchhausens syndrom är generellt dålig. Ett exempel är att inta gifter och skadliga ämnen. Aspergers syndrom innebär att man har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang. Diagnosen innebär också att man ofta har begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Det kan ta sig uttryck i oflexibel fixering i rutiner och starkt begränsade intressen. Akut koronart syndrom är en allvarlig sjukdom eftersom det finns en risk att det handlar om en hjärtinfarkt. Sjögrens syndrom är en autoimmun, reumatisk sjukdom, där kroppen angriper och bryter ner sina egna körtlar – vanligtvis tår- och salivkörtlar, vilket medför svår torrhet i ögon och mun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *