Menu Close

Abortlagen I Sverige

Abortlagen – 1177 Vårdguiden

Det är alltså inte att primärt sänka aborttalen. Abort i Sverige. Målet i Sverige är att förebygga oönskade graviditeter och att barn ska födas önskade. Vi bär en tusenårig nations kulturs öde på våra axlar. Abort betyder att avbryta en graviditet. Genom bestämmelsen skall utbyte av brott mot abortlagen förverkas om det inte är uppenbart oskäligt. Sverige har genom sitt medlemskap i EU förbundit sig att anpassa svensk lag till EG-fördraget och regler från Europeiska gemenskapen (EG). I Sverige utförs årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2018 utfördes knappt 36 000 aborter. Bara Sverigedemokraterna vill sänka gränsen till 12 veckor. Det innebär att själv kan besluta om du vill avsluta graviditeten om det inte har gått mer än 18 graviditetetsveckor, oavsett anledning. Annons. Oenigheten i tolkningen handlar bland annat tidsgränser, vad begreppet livsduglighet egentligen innebär och hur. Forskare menar dock att det troligen handlar om en betydligt större grupp.

Du behöver inte tala om varför du vill göra en abort och du ska inte bli ifrågasatt i ditt beslut. Lagen ger dig som är gravid rätt till fri abort till och med vecka 18. Men det var ett komplicerat projekt att ansöka om abort och flera läkarintyg krävdes. Rätten gäller oberoende av om en är svensk medborgare eller inte, bosatt i Sverige eller ej. Hårda vindar, regn och snö drar in över Sverige. 19.00. Endast efter ett antal födslar ska preventivmedel eller abort erbjudas. Därefter säger abortlagen att inga “livsdugliga” foster får aborteras. EG:s regler gäller även om svensk lag säger annat. Det innebär ett nytt kapitel – men inte det sista – i USA:s rasande debatt om abort. I Irland riskerar en aborterande kvinna 14 års fängelse och Malta förbjuder abort helt oavsett vad anledningen är. Undantag görs endast om mammans hälsa är i allvarlig fara eller om fostret har. Vi ska inte ha ett läge i Sverige där man röstar i riksdagen om gränser eller enskilda fall. I detta kapitel beskrivs metoder som används vid abort i Sverige samt förväntad utveckling av abortmetoder och preventivmetoder. Utredningen föreslår att abort-lagen ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en. Bara SD kan nu rädda landet. Det motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. Bestämmelsen innebär en mer långtgående möjlighet till förverkande än vad som stadgas i 36 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken.

Abortlagen I Sverige
Abortlag 1974:595 Svensk författningssamling 1974:1974

Aborträtten gäller för alla som är gravida i Sverige, även för dig som inte är svensk medborgare eller inte är bosatt i Sverige. Det är kvinnan som är gravid som har rätt att själv besluta om hon vill göra abort eller inte. Har det gått mer än 18 veckor måste det finnas särskilda skäl att göra abort. Men det går, och RFSU vet hur man gör. Var med du också! Det finns flera sätt att vara med i kampen för allas rätt att bestämma över sin kropp och sexualitet, välj det sätt som passar dig bäst. Lagen innebär nästan ett totalförbud mot ingreppet. Under 2018 utfördes 84 procent av aborterna före vecka 9 och 57 procent före vecka 7. Det finns olika sätt att göra abort. Graviditeten avbryts antingen med hjälp av tabletter eller genom en mindre operation. Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden. Oenigheten i tolkningen handlar bland annat om tidsgränser, vad begreppet livsduglighet egentligen innebär och. På 1960- och 1970-talet mobiliserade sig förespråkare till fri abort i Uppsala. I dag har flera organisationer som är emot lagen sitt säte i staden. Sedan 1975 har alla gravida i Sverige rätt till. EG-fördraget innebär redan i dag att kvinnor från ett EUland bör kunna erbjudas abort i Sverige trots abortlagens …. Abort i Sverige 1938-1974. – Boken handlar om decennierna innan fri abort. Det är ju inte så att vi gick från totalförbud till frihet, utan det jag har beskrivit är en period i Sverige där kvinnor hade möjlighet att ansöka om aborträtt av vissa skäl; om hon till exempel var sjuk eller hade blivit gravid efter våldtäkt. Detta står i abortlagen som omfattar även personer under 18 år. Är du under 18 år kan du göra en abort gratis, men oftast kostar det mellan 350-700 kronor att göra en. En vanlig tankefigur är att ställa upp det fria Sverige mot skräckexemplet USA, där konservativa religiösa krafter sägs styra abortlagarna. Oenigheten i tolkningen handlar bland annat om …. JO: Oklar tolkning av abortlagen i Sverige. Abortlagen tolkas inte på samma sätt av landets vårdpersonal och ansvarande myndigheter, enligt Justitieombudsmannen (JO) som har granskat frågan efter klagomål och en mediedebatt. Oenigheten i tolkningen handlar bland annat tidsgränser, vad begreppet l. Alla kvinnokliniker i Sverige har skyldighet att utan fördröjning utföra abort. Ansvaret för att detta ska fungera ligger på verksamhetschefen eller motsvarande chef. Abortlagen. Abortlagen innehåller även bestämmelser om vad som sker om kvinnan vill genomgå abort …. I Sverige har vi fri abort enligt abortlagen och det finns ingen åldersgräns för att göra abort dessutom så försvårar det inte för dig att kunna bli gravid i framtiden. Fram till och med graviditetsveckan 18 får du göra abort fritt utan några frågor angående skäl till din abort. Lagen kompletterades 1946 och 1963 och tillät avbrytande av graviditet under vissa förutsättningar. Statistiken visar verkställda aborter fördelat efter abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter, kvinnans ålder och kommun. Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och få helt fri abort fram till och med graviditetsvecka 18. Statistiken visar att färre än en procent av alla aborter i Sverige görs efter vecka 18. Alla i Sverige har rätt till abort enligt abortlagen. Bara SD kan nu rädda landet. – Vi bär en tusenårig nations kulturs öde på våra axlar. Det är deras erfarenhet och forskning som bestämmer var gränsen ska gå. Och professionen är överens om att abortlagen fungerar. I Sverige har vi haft samma abortlag sedan 1974.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *